S skupnimi močmi dosegamo izjemne rezultate.

07 4810 100  07 4810 200

Izjava o okoljski politiki

 

Kot del naše kooperativne dolžnosti skrbnega ravnanja in v zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani v tem dokumentu opredeljujemo našo okoljsko politiko, ki se v naši organizaciji izvaja preko Poslovnika vodenja.

 

Ta izjava velja za vsa podjetja skupine KRAH.

Sistemske zahteve ali specifikacije, ki veljajo za posamezna podjetja, so opredeljene in predpisane v seznamu L04-0-1. Tukaj so tudi določene oddaljene funkcije med podjetji skupine KRAH.

 

V našem podjetju ima varovanje okolja še posebno pomembnost.

Zavezujemo se k okoljski odgovornosti in trajnostnemu razvoju, ki ustreza potrebam sedanje generacije brez ogrožanja možnosti za preživetje prihodnjih generacij. Zato je varovanje okolja v našem podjetju strateški cilj in zagotavljamo upoštevanje vseh ustreznih okoljskih predpisov.

V okviru integriranega sistema vodenja delamo na stalnem izboljševanju podjetniškega varovanja okolja. V ta namen preverjamo in nadzorujemo vpliv naših dejavnosti na okolje ter nenehno izboljšujemo okoljsko skladnost naših izdelkov, procesov, lokacij in storitev. To vključuje zlasti:

  • Zmanjšanje vseh škodljivih vplivov na okolje

Npr. Emisije onesnaževanja je treba zmanjšati na minimum z uporabo ekonomsko upravičenih tehnik.

Izboljšanje energetske učinkovitosti in učinkovitosti virov ter zmanjšanje in preprečevanje nastajanja odpadkov.

Celovito upoštevanje varstva okolja pri načrtovanju naših izdelkov in procesov, da bi zagotovili odgovorno rabo naravnih virov ter zmanjšali škodljive vplive na okolje in z njimi povezane posledice.

  • Razogličenje

Zavezani smo k zmanjševanju emisij CO2. Naš cilj je, da jih do leta 2045 zmanjšamo na 0 in preidemo na obnovljive vire energije.

  • Kakovost vode, poraba in upravljanje

Do dragocene surovine vode imamo odgovoren odnos. Prizadevamo si za učinkovito in trajnostno rabo vode na vseh področjih našega poslovanja.

  • Odgovorno ravnanje s kemikalijami

Naše podjetje je zavezano zagotavljanju varnega in odgovornega ravnanja s kemikalijami. Zavedamo se, da lahko vsaka uporaba kemikalij vpliva na zdravje in okolje. Zato smo zavezani k uporabi varnih in trajnostnih alternativ ter nenehno spremljamo ravnanje s kemikalijami, da zagotovimo skladnost z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi.

  • Ponovna uporaba in recikliranje

Naše podjetje si prizadeva spodbujati krožno gospodarstvo, tako da se zavezuje k zmanjšanju količine odpadkov, spodbujanju ponovne uporabe in recikliranja ter učinkoviti rabi virov. Prizadevamo si zmanjšati svoj vpliv na okolje z upravljanjem tokov odpadkov in razvijanjem inovativnih rešitev za trajnostno prihodnost. Izdelke oblikujemo z mislijo na možnost recikliranja.

  • Dobrobit živali

Izkazujemo odgovoren odnos do živali. Spoštujemo pravico vseh živali do dostojanstva, zaščite in življenja brez nepotrebnega trpljenja ter smo zavezani etičnim praksam pri reji in uporabi živali. V primeru, da pridobivamo živalske proizvode, to počnemo iz odgovornih virov, ki izpolnjujejo najvišje standarde dobrega počutja živali.

  • Biotska raznovrstnost, raba tal in krčenje gozdov

Prizadevamo si prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter trajnosti pokrajin in gozdov. Zavezani smo k spodbujanju trajnostne rabe zemljišč in preprečevanju krčenja gozdov. Tesno sodelujemo z organi in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi zagotovili, da naše poslovanje izpolnjuje najvišje okoljske standarde in prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

  • Kakovost tal

Zavedamo se, da so tla dragocen vir in imajo osrednjo vlogo pri ohranjanju našega ekosistema in okolja. Zato smo zavezani k odgovorni uporabi tal ter ohranjanju njihovega zdravja in produktivnosti. To nas zavezuje k trajnostnim praksam rabe tal, zmanjševanju erozije in onesnaževanju tal.

  • Emisija hrupa

Zavezani smo k zmanjševanju vpliva naših dejavnosti na hrup v okolju. V svojih objektih in dejavnostih smo izvedli ukrepe in zmanjšali raven hrupa, da bi zmanjšali vplive hrupa na okoliško okolje. Zavezani smo k zaščiti skupnosti pred nerazumnimi emisijami hrupa. Po potrebi tesno sodelujemo z vladnimi agencijami, lokalnimi skupnostmi in drugimi zainteresiranimi stranmi pri iskanju rešitev, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa in trajnosti.

Varovanje okolja je pomembno za vse delavce našega podjetja. Za spodbujanje okoljske ozaveščenosti se vse delavce senzibilizira glede varstva okolja v podjetju. Izvajamo odprto informacijsko politiko o naših okoljskih dejavnostih za javnost, neposredno sosesko in naproti našim odjemalcem. Poleg te zadolžitve se bo za izpolnjevanje okoljske politike postavil okoljski program, ki se bo redno nadzoroval z notranjimi in zunanjimi presojami in ocenjeval s strani poslovodstva.

© RESISTEC UPR d.o.o. & CO. k.d., Metaltec d.o.o., ATHOS Elektrosistemi d.o.o. | Vse pravice pridržane.   Splošni pogoji  Politika zasebnosti